Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Reballing Hungary Kft, székhelye: 1213 Budapest, Veréb u.8.
Adószám: 14685435-1-43, Cg.01-09-285965
Telefonszám.: +36 70 679 3255, E-mail cím: [email protected]

Reballing Hungary Kft. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett http:// www.reballing.hu weboldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes vagy jogi személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen tájékoztató rendelkezéseit. A tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

Az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató alapján mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes megadott adatát. Ezt szeretnénk elősegíteni ezzel a tájékoztatónkkal.

Adatait a weboldal üzemeltetője, a Reballing Hungary Kft kezeli, abban az esetben, ha azokat kapcsolatfelvételkor, ürlap használatával, majd az azt követő weboldalhasználat során, önkéntesen megadja nekünk a www.reballing.hu weboldalon.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, és szállítási és vagy számlázási címe, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, és az Ip címe.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani, a tárolt adatait törölni, töröltetni.

A www.reballing.hu oldalon megrendelt és elvégzett javítások során a számla kiállításához az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:  Ügyfél neve,  E-mail címe,  Ügyfél szállítási, és vagy számlázási címe. További adatok megadására is van lehetőség, de nem kötelező jelleggel, mint pl.: az Ügyfél telefonszáma -céges vásárlások alatt az Ügyfél adószáma.

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Az esetleges későbbiek során a hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre.

Az adatkezelés célja a weboldalon a megrendelt és elvégzett szolgáltatások teljesítése, információ továbbítása a számlázással kapcsolatban.
Az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja és használja fel. Az Ügyfél a weboldalon megrendelt javítási szolgáltatással hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: elküldött termékek visszapostázása, Trans-O-FLEX, Pick Pack Pont csomagküldő szolgálat segítségével. Valamint számla kiállítása papír vagy elektronikus (e-számla) alapon. Továbbá a szállításról, javításról szóló információ küldése E-mailben, és vagy SMS-ben, esetleges problémák esetében telefonos vagy email útján történő egyeztetés a fizetéssel, megrendelt munkával kapcsolatban. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, szállítási információkat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál.

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a Weboldal tartalmaival és a gyakorlások szervezésével kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták.
Az Ügyfél a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

Az Ügyfél adatait számítástechnikai, és papír alapú eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. A rögzítésre kerülő adatok célja a weboldalon leadott rendelések teljesítése céljából. Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a ide kattintva érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a jelen weboldal használatával hozzájárul.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés időtartama a sikeresen leadott rendelés során kötelezően megadott adatok kezelése a sikeres rendeléssel kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Vagy E-mailben kérheti az [email protected] címen is.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre
Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére semmilyen körülmények között nem adják át. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor

Az ügyfél jogai
Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: 1213 Budapest, Veréb u.8. E-mail: [email protected]

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Egyéb rendelkezések
Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által hírlevélre vagy a kapcsolatfelvétel céljából megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak.

A könnyű áttekinthetőség érdekében az alábbi táblázatban összefoglaljuk, hogy melyik személyes adatot milyen célra használjuk fel.

[table id=2 /]

Az adatokat addig kezeljük, amíg azok kezelésének megszüntetését nem kéri tőlünk.
Adataihoz a www.reballing.hu. informatikai és ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezelik.

Postacímünk: Reballing Hungary Kft, 1213 Budapest, Veréb u.8. , e-mail címünk [email protected]. Ezen elérhetőségünk bármelyikén szívesen válaszolunk az adatai kezelését és védelmét érintő bármely kérdésre.

Amennyiben a velünk történő egyeztetést követően nem sikerült a kérdésére vagy panaszára érdemben válaszolnunk, vagy azt megoldanunk, az alábbi hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
• Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
• Telefon: +36-1/39-11-400
• E-mail: [email protected]
• Internetoldal: www.naih.hu
Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén bírósághoz is fordulhat. Ehhez választhatja a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti területileg illetékes törvényszéket.

Ez az adatvédelmi tájékoztató bármikor elérhető az alábbi címen: https://www.reballing.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatvédelmi tájékoztatónkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása alapján készítettük el. Amit a következő linkre kattintva olvashatja el: https://naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-alkalmazasara.html

Az esetlegesen tárolt Felhasználói adatok lekérésére lehetőség:
[wpgdprc_access_request_form]

BMW CCC modul szerviz, Márkafüggetlen Laptop szerviz, VGA szerviz, Apple Macbook, iMac, MacMini szerviz